CATkpp
 
pay01
 
 
 
ชำระด้วยเงินสด
...กรณีเงินทอนเศษสตางค์ NTกำแพงเพชร ขอทำความตกลงเรื่องการคิดเงินและทอนเงินว่า 1-50 สตางค์ จะปัดทิ้งไม่เก็บเงิน แต่หากมีเศษสตางค์ 51-99 สตางค์ ขอเรียกเก็บเป็นจำนวนเต็ม 1 บาท เพื่อความรวดเร็วในการรับชำระเงิน แต่ทั้งนี้หากลูกค้าเตรียมเหรียญ 50 สตางค์ หรือ 25 สตางค์มาชำระ ก็ยินดีรับชำระอย่างยิ่ง
 
ชำระด้วยเช็คขีดคร่อม "A/C Payee Only" สั่งจ่าย “บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)” โดยลงวันที่สั่งจ่ายในวันชำระเงินหรือลงวันที่สั่งจ่ายก่อนวันชำระเงินไม่เกิน 15 วัน
 
ชำระด้วยบัตรเครดิต..... ..., .....ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการรูดบัตร
 

กรณีนิติบุคคล แนบหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย จำนวน 2 ฉบับโดยระบุที่อยู่ ดังนี้
...บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) 
...เลขที่ 99 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
...
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107564000014

...ราชการหักภาษี ณ ที่จ่าย 1% จากยอดค่าใช้จ่ายก่อนVat
...บริษัท ห้างร้านเอกชนหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% จากยอดค่าใช้จ่ายก่อนVat

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย
 

ขั้นตอน
1) กรอกรายละเอียดการหักโอนค่าบริการผ่านบัญชีเงินฝากจากแบบฟอร์ม ของ เอ็นที
2) แล้วไปยื่นให้ผู้จัดการธนาคารที่ผู้ใช้บริการมีบัญชีเงินฝากเพื่อให้ผู้จัดการลงนามอนุมัติ
3) นำเอกสารที่ผู้จัดการธนาคารอนุมัติมายื่นที่ เอ็นที กำแพงเพชร พร้อมสำเนาหน้าสมุดธนาคาร (bookbank) 1 ชุด

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอหักโอนค่าบริการผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร
   
กรณีนิติบุคคลสามารถให้ เอ็ฯที เป็นผู้ทำใบหักภาษีหัก ณ ที่จ่ายแทน โดยต้องกรอก "หนังสือแต่งตั้งตัวแทนและมอบอำนาจให้ เอ็นที เป็นผู้ดำเนินการหักภาษี ณ ที่จ่ายแทน" ให้กับ เอ็นที พร้อมกันการยื่นเรื่องหักโอน
   
ธนาคารที่สามารถหักโอนค่าบริการได้ในจังหวัดกำแพงเพชร ได้แก่ กรุงไทย, กสิกรไทย , กรุงเทพ , กรุงศรีอยุธยา , ออมสิน , ไทยพาณิชย์ , ธ.ก.ส. , ทหารไทยธนาชาต
   
ลิงค์การชำระค่าบริการช่องทางอื่นๆ จาก www.ntplc.co.th (คลิ้ก)